Vinaora Visitors Counter

 

Statut

Statut Stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA ROZWOJU JAŚLISK I OKOLIC

Z dnia 12 lutego 2000 r.
(tekst jednolity po zmianie z dnia 10 grudnia 2000 r.)


Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba stowarzyszenia.

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Rozwoju Jaślisk i Okolic i w dalszej części Statutu zwane jest Stowarzyszeniem

§ 2
1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, a także poza jej granicami.
2. Siedziba Stowarzyszenia jest miejscowość Jaśliska.

§ 3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy ″Prawo o stowarzyszeniach″.

§ 4
1. Stowarzyszenie zrzesza − na zasadach dobrowolności − osoby fizycznie i prawne.
2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.

§ 5
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń.

§ 6
Stowarzyszenie posiada pieczęć i może używać odznaki organizacyjnej, o wzorze zatwierdzonym przez zarząd Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami.


Rozdział II
Cele działania i sposoby ich realizacji.

§ 7
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Aktywizacja lokalnych społeczności do działań na rzecz rozwoju Jaślisk i okolicznych miejscowości, w szczególności takich jak: Posada Jaśliska, Daliowa, Wola Niżna, Szklary, Moszczaniec.
2. Działanie na rzecz rozwoju gospodarczego regionu.
3. Wspieranie inicjatyw służących rozwojowi oświaty, kultury, sportu i turystyki w regionie.
4. Podejmowanie innych przedsięwzięć, wynikających z aktualnych potrzeb regionu.

§ 8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Pozyskanie nowych członków i konsekwentne działania na rzecz regionu na podstawie ustalonego planu pracy.
2. Pozyskanie sponsorów i inwestorów, gotowych zaangażować się w inwestycje oświatowe, infrastrukturalne i inne służące rozwojowi kulturalnemu i gospodarczemu regionu. 3. Wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój zaplecza turystycznego.
4. Działanie na rzecz zagospodarowania wolnego czasu młodzieży poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i innych.
5. Gromadzenie środków finansowych na realizacje celów statutowych i wspieranie wszelkich nowych inicjatyw na rzecz regionu.
6. Współpracę z władzami samorządowymi.
7. Współpracę z innymi organizacjami o podobnym charakterze działającymi w kraju i za granicą.


Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych
2. członków uczestników
3. członków wspierających

§ 10
1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych, w tym również cudzoziemcy.
2. Członkami uczestnikami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne niepełnoletnie,za zgodą ich rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Członkami wspierającymi stowarzyszenia mają być osoby prawne lub fizyczne, które zamierzają wspierać działalność Stowarzyszenia oraz zostaną przyjęte przez Zarząd Stowarzyszenia.
Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 11
Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez zainteresowanego i przyjętej przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.

§ 12
1. Członkowie zwyczajni maja prawo:
a) współdecydować o programie działania Stowarzyszenia,
b) uczestniczyć w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia,
c) czynnie uczestniczyć w wyborach władz Stowarzyszenia,
d) uczestniczyć w uroczystościach i innych imprezach organizowanych lub współorganizowanych przez Stowarzyszenie,
e) otrzymywać informacje o działalności Stowarzyszenia.

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) przestrzegać postanowień statusu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
b) czynnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
c) regularnie opłacać składki członkowskie,
d) uczestniczyć w spotkaniach informacyjnych.

§ 13
Członkowie uczestniczący posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych Stowarzyszenia, z wyłączeniem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnych Zgromadzeniach Stowarzyszenia.

§ 14
1. Członkowie wspierający maja prawo:
a) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia z głosem doradczym,
b) otrzymywania informacji o działaniach Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający są zobowiązani do:
a) Przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia
b) Udzielenie pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego statutowych celów.

§ 15
Członkostwo ustaje na skutek:
1. wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
2. wykreślenie z ewidencji członków na skutek nie opłacania składek,
3. wykluczenie przez Zarząd Stowarzyszenia większością głosów.

§ 16
Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest zawiadomić członka o wykluczeniu, podając tego przyczynę, wskazując jednocześnie na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, w terminie dwóch tygodni od daty doręczenia stosowanej uchwały.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna.

§ 17
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia,
b) Zarząd Stowarzyszenia,
c) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz trwa pięć lat licząc od dnia wyboru.

3. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu jawnym.

4. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, może postanowić o wyborze władz Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym.

5. Władze Stowarzyszenia mają prawo dokooptowania nowych członków na miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji.
Liczba dokooptowanych członków danej władzy nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 18
Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia

§ 19
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia co roku − jako sprawozdawczo-programowe i co pięć lat − jako sprawozdawczo-wyborcze.

§ 20
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia należy:
1. uchwalenie programów i kierunków działalności Stowarzyszenia,
2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie oceny całokształtu działalności Stowarzyszenia,
3. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi w oparciu o wniosek Komisji Rewizyjnej,
4. wybór Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
5. podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia,
6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarząd Stowarzyszeń w sprawach wykluczenia i zawieszenia w prawach członka Stowarzyszenia,
7. określenie wysokości i zasad opłacania składek członkowskich,
8. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

§ 21
W Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia biorą udział:
1. z głosem stanowiącym − członkowie zwyczajni Stowarzyszenia;
2. z głosem doradczym − członkowie wspierający i członkowie uczestnicy oraz zaproszeni goście.

§ 22
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia członków co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zebrania.

§ 23
Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają:
1. w pierwszym terminie − przy obecności połowy liczby członków uprawnionych do głosowania,
2. w drugim terminie − wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później od pierwszego terminu − bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 24
1. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia może być zwołanie w trybie nadzwyczajnym przez Zarząd Stowarzyszenia:
a) z własnej inicjatywy;
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej;
c) na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia zwoływane jest w terminie trzech miesięcy od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawą, dla których zostało zwołane.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 25
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu członków.
2. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia dokonuje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
3. Zarząd Stowarzyszenia ze swego grona wybiera: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

§ 26
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia,
3. kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia,
4. uchwalenie corocznego planu działalności oraz planów finansowych Stowarzyszenia,
5. zarządzenie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
6. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia kandydatów w poczet członków Stowarzyszenia oraz w sprawie, wykluczania lub zawieszania w prawach członków,
7. rozpatrywanie sporów powstałych w obrębie Stowarzyszenia,
8. podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do innych organizacji i związków stowarzyszeń,
9. zwoływanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, 10. podejmowanie uchwał w sprawach działalności gospodarczej.

§ 26a
Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 33, składa Prezes lub z jego upoważnienia inny członek zarządu.

§ 27
W sprawach ujętych w § 26 pkt. 6 i 7 członkom Stowarzyszenia przysługuje odwołanie składane do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, w terminie dwóch tygodni od dnia powiadomienia o uchwale (decyzji) Zarządu Stowarzyszenia. Odwołanie nie wstrzymuje wykonania uchwały (decyzji) Zarządu Stowarzyszenia, jednak Zarząd może w szczególnie uzasadnionych przypadkach wstrzymać, na wniosek zainteresowanego wykonanie uchwały (decyzji).

§ 28
Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesięcy, a zwołuje je Prezes lub z jego upoważnienia Wiceprezes.

Komisja Rewizyjna

§ 29
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja rewizyjna składa się z trzech członków, którzy spośród siebie wybierają Przewodniczącego i Sekretarza.
3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Stowarzyszenia.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia, z głosem doradczym.

§ 30
Do zakresu działania i kompetencji Komisji rewizyjnej należy:
1. przeprowadzenie − w miarę potrzeb, a przynajmniej jeden raz w roku − kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
2. składanie Walnemu Zgromadzeniu Stowarzyszenia sprawozdania ze swojej działalności,
3. występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z przeprowadzenia kontroli i żądanie wyjaśnień, a także usunięcia wykazanych nieprawidłowości w określonym terminie,
4. składanie zastrzeżeń w stosunku do będących w przygotowaniu uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu Stowarzyszenia − jeżeli komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia,
5. składanie na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia wniosków o udzielenie (lub nie udzielenie) absolutorium ustępującemu Zarządowi,
6. wnioskowanie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia w trybie nadzwyczajnym.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 31
Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości oraz środki finansowe. Majątek opisany w ust. 1 powstaje ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, zapisów, dochodów z działalności gospodarczej i fundacji, dochodów z majątku Stowarzyszenia i innych wpływów uzyskiwanych z działalności statutowej Stowarzyszenia.

§ 32
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód przeznacza w całości na realizację celów statutowych.

§ 33
Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest zgodne współdziałanie i podpisy dwóch osób: Prezesa lub Wiceprezesa oraz Skarbnika bądź innego upoważnionego członka Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 34
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie stowarzyszenia większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 35
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia ustala sposób przeprowadzenia likwidacji oraz określa przeznaczenie majątku pozostałego po likwidacji Stowarzyszenia.

Rozdział VII

Przepisy przejściowe.

§ 37
Z chwilą rejestracji Stowarzyszenia, członkowie założyciele stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.

§ 38
Komitet Założycielski reprezentuje stowarzyszenie do czasu wyboru Zarządu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie, które powinno się odbyć do 3 miesięcy od chwili rejestracji.

Podpisy:

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com